V Š E O B E C N É   O B C H O D N Í   P O D M Í N K Y   O P E N S W I M

název:ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú.
IČO:68402651
se sídlem:Vaníčkova 315/7, Břevnov, 169 00 Praha
zápis:obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. U 362
telefon:+420 736 713 204
e-mail:help@openswim.app
(dále „Poskytovatel“)

 

1.                 ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1.              Poskytovatel vlastní, provozuje a zajišťuje funkčnost softwarového nástroje OpenSwim, který slouží k vedení agendy zejména plaveckých sportovních klubů (dále „OpenSwim“).

1.2.              Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují právní vztah, který vzniká uzavřením smlouvy o poskytování software OpenSwim jako služby (dále „Smlouva“) mezi Poskytovatelem a zákazníkem – fyzickou i právnickou osobou (dále „Objednatel“), když je Smlouva uzavřena prostřednictvím internetového rozhraní umístěného na internetových stránkách www.openswim.app (dále „Web“), které provozuje Poskytovatel.

1.3.              Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se Smlouvou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednatelem, má přednost Smlouva.

1.4.              Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Poskytovatele a Objednatele, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena Smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.5.              Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.

1.6.              Poskytovatel upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před přijetím změny Podmínek. Objednatel dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy s Poskytovatelem.

1.7.              Objednatelem může být jak spotřebitel, tak i další osoby. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).

1.8.              Poskytovatel se může v nabídce uvedené na Webu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce na Webu.

 

2.                 SMLOUVA

2.1.         Poskytovatel se zavazuje:

2.1.1.  poskytnout Objednateli práva k užívání OpenSwim;

2.1.2.  poskytovat Objednateli služby podpory v souladu s dalšími ustanoveními těchto Podmínek;

2.1.3.  řídit se v rozsahu nakládání s Osobními údaji pokyny Objednatele.

2.2.         Objednatel se zavazuje:

2.2.1.  zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu za používání OpenSwim (dále „Cena“);

2.2.2.  dodržovat tyto Podmínky.

 

3.                 ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.              Na Webu je uvedena Cena OpenSwim při ročním předplatném, případně další upřesňující informace k funkcionalitám OpenSwim. Poskytovatel není plátce DPH. Jestliže Poskytovatel poskytne Objednateli slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

3.2.         Uzavření Smlouvy probíhá následovně:

3.2.1.  Objednatel v příslušné části vyplní požadované identifikační údaje;

3.2.2.  Objednatel zvolí druh licence OpenSwim – počet sportovců;

3.2.3.  stiskem tlačítka „Závazně objednávám“ je odeslána závazná objednávka (dále „Objednávka“), její součástí jsou všechny informace, které Objednatel vyplnil v předchozích krocích; Objednatel může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zadal;

3.2.4.  Poskytovatel potvrdí Objednateli přijetí Objednávky na e-mail, který Objednatel uvedl v Objednávce (dále „E-mail Objednatele“); společně s potvrzením zašle i znění těchto Podmínek a zálohovou fakturu.

3.3.         Doručením potvrzení o přijetí Objednávky je uzavřena Smlouva.

3.4.         Poskytovatel je oprávněn požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně nebo telefonicky).

3.5.         Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Objednávce případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi jím a Poskytovatelem, jsou pravdivé a správné. Objednatel se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit. Poskytovatel výslovně upozorňuje a Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů. Objednatel se zavazuje nahradit Poskytovateli škodu, kterou mu způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

3.6.         Objednatel souhlasí s uzavřením Smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které Objednatel vynaloží na to, aby mohl uzavřít Smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí sám. Objednatel neúčtuje žádné zvláštní poplatky.

3.7.         Cenu se Objednatel zavazuje uhradit bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 2900269346/2010, vedený u Fio banka a.s. (dále „Účet Poskytovatele“), společně s uvedením variabilního symbolu, který je Objednatel povinen při platbě uvést.

3.8.         Cena je splatná dle údajů zálohové faktury, kterou zasílá Poskytovatel Objednateli na základě jeho Objednávky. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

3.9.         Objednatel bere na vědomí, že používání OpenSwim mu Poskytovatel umožní v co nejkratší době po zaslání Objednávky. Smlouva se uzavírá s rozvazovací podmínkou – pokud Objednatel neuhradí zálohovou fakturu v termínu splatnosti, Smlouva se od počátku ruší. V případě naplnění rozvazovací podmínky podle předchozí věty je Poskytovatel oprávněn Objednateli ihned znepřístupnit účet systému. Umožnění užívání proběhne zasláním unikátních přihlašovacích údajů k Uživatelskému účtu Objednateli Poskytovatelem. Po prvním přihlášení do Uživatelského účtu je Objednatel vyzván ke změně přihlašovacích údajů.

3.10.    Po úplném zaplacení Ceny vystaví Poskytovatel Objednateli účetní doklad – fakturu, kterou mu pošle elektronicky na E-mail Objednatele. Objednatel s elektronickým zasláním faktury souhlasí.

 

4.                 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.              Objednatel může od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

4.2.              Pro zachování lhůty dle odst. 4.1. stačí, aby Objednatel oznámení o odstoupení od Smlouvy v této lhůtě odeslal.

4.3.              Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle odst. 4.1.

4.4.              Objednatel může odstoupit od Smlouvy mj. prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat elektronicky na e-mail help@openswim.app nebo na adresu Vaníčkova 315/7, Břevnov, 169 00 Praha.

4.5.              Při odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli Cenu do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Poskytovatel vrátí Cenu Objednateli stejným způsobem, jakým ji od něj přijal. Je oprávněn ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Objednatel souhlasí a pokud jí tím nevzniknou další náklady.

4.6.              Poskytovatel má právo od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Objednatel, a to až do doby, než Objednatel uhradí Cenu.

4.7.              Pokud Objednatel učiní Objednávku OpenSwim, u něhož byla na Webu zobrazena zjevně nesprávná Cena, Poskytovatel ho o této skutečnosti informuje bez zbytečného odkladu od provedení Objednávky. Poskytovatel může v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

4.8.              V případě, že Poskytovatel Objednateli společně s OpenSwim poskytne dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen Poskytovateli poskytnutý dárek vrátit. To neplatí, pokud je vrácení dárku s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nemožné.

 

5.                 DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1.         Smlouva se uzavírá na dobu kalendářního roku a platba probíhá dopředu. V případě, že Smlouva bude uzavřena v průběhu kalendářního roku, bude Cena alikvotně ponížena.

5.2.         V případě, že Objednatel nezašle Poskytovateli výpověď Smlouvy nejpozději do 15. 12. kalendářního roku, za který měl uzavřenou Smlouvu, prodlužuje se Smlouva automaticky o 1 kalendářní rok, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Cena za další kalendářní rok je splatná dle zálohové faktury, kterou zasílá Poskytovatel Objednateli po uplynutí doby pro výpověď Smlouvy. Takto může být Smlouva prodloužena i opakovaně.

5.3.         V případě, že nebude Cena uhrazena ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět s výpovědní dobou 7 dní.

5.4.         Objednatel bere na vědomí, že skončením Smlouvy mu bude znepřístupněn jeho Uživatelský účet a všechny další účty registrované v rámci Objednatele.

 

6.                 POPIS FUNKČNOSTI OPENSWIM

6.1.         OpenSwim slouží k vedení kompletní agendy zejména plaveckých sportovních klubů.

6.2.         OpenSwim umožňuje:

6.2.1.  vedení evidence členské základny sportovního klubu;

6.2.2.  vedení evidence docházky na tréninky;

6.2.3.  zapisování výsledků ze soutěží;

6.2.4.  vedení evidence přihlášek na soutěže;

6.2.5.  správu a zadávání plateb;

6.2.6.  vedení evidence kontaktů;

6.2.7.  předávání informací členům klubů formou notifikací.

6.3.         Pro řádné fungování OpenSwim je nutné, aby do něj Objednatel, případně přidružená osoba (viz dále) sám vkládal data. Pro používání OpenSwim a vkládání dat je nutné, aby byl Objednatel přihlášen ke svému Uživatelskému účtu.

6.4.         OpenSwim umožňuje rovněž přihlášení třetích osob, jejichž možnost užívání OpenSwim je vázána na Uživatelský účet Objednatele (dále „Přidružené osoby“). Přidružené osoby mohou požádat Objednatele prostřednictvím webového rozhraní o schválení přístupu do OpenSwim, případně je Objednatel může sám vyzvat k přihlášení prostřednictvím e-mailu se zasláním přihlašovacích údajů. Jakmile Objednatel schválí Přidruženou osobu, jsou jí zaslány jednorázové přihlašovací údaje a po přihlášení má Přidružená osoba omezená uživatelská oprávnění, zejména může nahlížet do vlastních statistik apod.

6.5.         Objednatel bere na vědomí, že odpovědnost za užívání OpenSwim přidruženými osobami, jakož i za data, která Přidružené osoby do OpenSwim zadávají, nese sám. V případě, že Přidružená osoba schválená Objednatelem způsobí Poskytovateli újmu nesprávným způsobem používání OpenSwim, zavazuje se Objednatel tuto újmu Poskytovateli nahradit.

6.6.         Objednatel se zavazuje před schválením Přidružené osoby seznámit je s podmínkami používání OpenSwim.

6.7.         Zadávání údajů nebo jejich schvalování v OpenSwim je možné teprve po přihlášení Objednatele do jeho Uživatelského účtu v OpenSwim.

 

7.                 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ OPENSWIM

7.1.         Objednatel bere na vědomí, že do OpenSwim je nutné se přihlašovat přes unikátní přihlašovací jméno a heslo, které si Objednatel po prvním přihlášení sám zvolí.

7.2.         Poskytovatel bude, v případě zájmu, Objednateli nápomocen se základním nastavením OpenSwim a se zaškolením v jeho používání. Školení k používání OpenSwim proběhne telefonicky nebo online prostřednictvím některého z komunikačních nástrojů (Skype, MS Teams apod.), a to v rozsahu 1 hodiny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.3.         Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:

7.3.1.  užívat OpenSwim v dobré víře, nepoškozovat ani nezasahovat do práv třetích osob a nezneužívat OpenSwim k činnostem příčícím se dobrým mravům či právním předpisům;

7.3.2.  užívat OpenSwim pouze takovým způsobem, který neomezuje či neznemožňuje užívání OpenSwim jeho ostatním uživatelům, tj. zejména užívat OpenSwim takovým způsobem, který ho nepřetěžuje;

7.3.3.  neužívat OpenSwim pro prezentaci a šíření myšlenek, které jsou v rozporu s dobrými mravy, případně jsou protiprávní nebo k takovému jednání podněcují;

7.3.4.  zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by mohl poškodit dobré jméno Poskytovatele nebo OpenSwim.

7.4.         Objednatel bere na vědomí, že:

7.4.1.  Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou výpadky internetového připojení Objednatele;

7.4.2.  v případě, že s tím Objednatel nevysloví výslovný nesouhlas, je Poskytovatel oprávněn název Objednatele využívat pro referenční účely, tj. zejména pro informování třetích osob, že Objednatel využívá OpenSwim;

7.4.3.  Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným nebo protiprávním použitím OpenSwim;

7.4.4.  Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu, která by byla způsobena používáním OpenSwim osobou, které Objednatel umožnil do OpenSwim přístup;

7.4.5.  není oprávněn jakékoli třetí osobě mimo svou organizaci sdělit své přihlašovací údaje;

7.4.6.  Poskytovatel nemá nástroje, jak zjistit přístup k Uživatelskému účtu Objednatele osobou, které Objednatel sdělil přihlašovací údaje.

7.5.         Objednatel je povinen zajistit a plně odpovídá za to, že veškeré osoby mající přístup a oprávnění užívat jeho Uživatelský účet budou dodržovat podmínky uvedené v těchto Podmínkách.

7.6.         Objednatel se zavazuje dodržovat základní bezpečnostní pravidla pro užívání OpenSwim, tj. nesdělovat ani neposílat své přihlašovací údaje třetím osobám ani nesdílet obrazovku v okamžiku užívání nebo přihlašování se k OpenSwim. Objednatel je rovněž povinen zvolit k přihlášení do Uživatelského účtu dostatečně bezpečné heslo. Objednatel bere na vědomí, že porušením těchto bezpečnostních pravidel mu může být způsobena újma a zároveň může být v důsledku takového jednání způsobena újma třetím osobám, za kterou může nést odpovědnost.

7.7.         Objednatel není oprávněn OpenSwim ani jeho části jakkoli kopírovat, pozměňovat, distribuovat, ani prodávat a pronajímat a nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu ani se jej pokoušet jakkoli získat.

 

8.                 DOSTUPNOST OPENSWIM A ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1.              Kde se v tomto článku hovoří o spotřebiteli, vztahují se taková ustanovení pouze na spotřebitele.

8.2.              V případě nutnosti aktualizace se Poskytovatel zavazuje vyvinout přiměřené úsilí, aby k přerušení provozu OpenSwim došlo v čase od 22:00 do 7:00 a informovat o tom Objednatele alespoň 5 dní předem na E-mail Objednatele.

8.3.              Poskytovatel se zavazuje poskytovat OpenSwim v požadované kvalitě a bez vad. OpenSwim má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky, které zhoršují či omezují jeho funkčnost. Za vady OpenSwim odpovídá Poskytovatel v rozsahu uvedeném dále.

8.4.              Poskytovatel neodpovídá za vady:

8.4.1.         vzniklé v důsledku nerespektování účelu, pro který se OpenSwim běžně využívá;

8.4.2.         které způsobil Objednatel.

8.5.              Objednatel se zavazuje nahlašovat vady (uplatňovat reklamace) nebo požadavky na úpravu vad OpenSwim prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: help@openswim.app.

8.5.1.         Při nahlášení vady uveden Objednatel v reklamaci popis vady a adresu včetně E-mailu Objednatele, na který ho Poskytovatel vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace. Spotřebitel také uvede, jakým ze způsobů dle odst. 8.6. má být reklamace vyřízena.

8.5.2.         V případě, že bude podání, kterým Objednatel reklamuje OpenSwim, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho Poskytovatel e-mailem zaslaným na E-mail Objednatele k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy Objednatel doručí Poskytovateli doplněné podání. Pokud Objednatel nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, Poskytovatel bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.

8.5.3.         Poskytovatel zašle Spotřebiteli na E-mail Objednatele potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci osobně u Poskytovatele, Poskytovatel mu vydá potvrzení bezprostředně po převzetí reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Poskytovatel posoudí stav OpenSwim v reklamačním řízení.

8.6.              Vyřízení reklamace

8.6.1.         V případě nedostupnosti nebo natolik snížené funkčnosti, že není možné OpenSwim vůbec využívat, přičemž tento stav trvá déle než 48 hodin je Spotřebitel oprávněn:

8.6.1.1.           od Smlouvy odstoupit. Spotřebiteli bude vrácena částka alikvotně ponížená o každý započatý měsíc využívání OpenSwim;

8.6.1.2.           požadovat slevu z ceny OpenSwim za dny, v nichž byl OpenSwim nedostupný nebo byla jeho funkčnost natolik snížena, že nebylo možné OpenSwim vůbec využívat.

8.6.2.         V případě snížené funkčnosti OpenSwim má Spotřebitel právo požadovat slevu z ceny OpenSwim za dny, v nichž byla funkčnost OpenSwim snížena.

8.7.              Pokud Spotřebitel uplatní svoje práva z vadného plnění, Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned a ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady.

8.8.              Reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů může Poskytovatel prodloužit jen po domluvě se Spotřebitelem, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

8.9.              O vyřízení reklamace bude Objednatel informován e-mailem na E-mail Objednatele. Poskytovatel zašle Spotřebiteli na E-mail Objednatele dále potvrzení o tom, kdy Objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.10.          V případě oprávněné reklamace má Objednatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může Objednatel u Poskytovatele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout.

 

9.                 LICENCE

9.1.         V případě, že je k jakékoli části OpenSwim potřeba licence pro užívání autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Poskytovatel Objednateli v okamžiku úplného zaplacení Ceny územně neomezenou licenci, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu Smlouvy. V rozsahu nutném pro splnění účelu Smlouvy je Objednatel oprávněn poskytnout licenci Přidruženým osobám.

9.2.         Licence podle bodu 9.1. je poskytována na dobu trvání Smlouvy.

 

10.            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.    Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost nutnou pro naplnění účelu Smlouvy.

10.2.    Poskytovatel se dále zavazuje zejména:

10.2.1.        postupovat při plnění povinností podle Smlouvy a těchto Podmínek s profesionální péčí k dosažení jejího účelu;

10.2.2.        zajistit dostatečnou kapacitu pověřených zaměstnanců s odpovídající kvalifikací k zajištění plnění Smlouvy.

10.3.    Poskytovatel je oprávněn využít pro plnění Smlouvy služeb třetích stran. V takovém případě ale odpovídá Objednateli, jako by plnění prováděl sám.

 

11.            ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.    Objednatel je v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou ve vztahu k Poskytovali v postavení správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Poskytovatel je tak v postavení zpracovatele osobních údajů. Tyto Podmínky upravují rovněž vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem v rozsahu nutných náležitostí smlouvy o zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů.

11.2.    Poskytovatel zpracovává osobní údaje na základě pokynů Objednatele. Zpracovávanými osobními údaji jsou nebo mohou být osobní údaje členů klubu, obchodních partnerů, případně spolupracovníků a zaměstnanců (dále „Subjekty údajů“).

11.3.    Osobní údaje osob jsou vždy zpracovávány v rozsahu:

11.3.1.        příjmení;

11.3.2.        datum narození;

11.3.3.        pohlaví;

11.3.4.        obecná adresa (město a stát).

11.4.    Osobní údaje mohou být dále zpracovávány v rozsahu:

11.4.1.        jméno;

11.4.2.        přesná adresa;

11.4.3.        telefonní číslo;

11.4.4.        e-mailová adresa;

11.4.5.        rodné číslo;

11.4.6.        povaha zdravotního postižení (v případě para sportovců);

11.4.7.        klasifikační třída (v případě para sportovců);

11.4.8.        číslo a platnost identifikačního průkazu;

11.4.9.        členství ve sportovních organizacích;

11.4.10.    další poznámky, které si Objednatel poznamená k dané osobě.

11.5.    Osobní údaje dle předchozích odstavců budou zpracovány Poskytovatelem pouze na pokyn Objednatele, tj. po zadání osobních údajů do OpenSwim.

11.6.    Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání Smlouvy nebo po dobu, než Objednatel udělí pokyn k jejich výmazu. Poté budou tyto údaje z OpenSwim vymazány, odstraněny. Objednatel může osobní údaje zadávat, vymazávat a exportovat v elektronicky čitelné podobě z OpenSwim před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě. Poskytovatel uchová záznamy o provedených výmazech po dobu 5 let od skončení Smlouvy, neudělí-li Objednatel Poskytovateli jiný pokyn.

11.7.    Objednatel je ve vztahu k osobním údajům povinen:

11.7.1.        zajistit, že budou zpracovány vždy v souladu s platnou právní úpravou, že budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že budou odpovídat stanovenému účelu zpracování;

11.7.2.        zajistit veškeré náležitosti, aby mohly být předány Poskytovateli; Objednatel rovněž výslovně prohlašuje, že pro veškeré osobní údaje, které předá Poskytovateli, má zajištěna příslušná oprávnění ke zpracování a k jejich předání (např. vyhotovené balanční testy, případně souhlasy se zpracováním apod.);

11.7.3.        přijmout vhodná opatření, aby poskytl Subjektům údajů, stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná platnou právní úpravou na ochranu osobních údajů, pokud neexistuje výjimka, která by umožnila takové informace nesdělovat.

11.8.    Poskytovatel se zavazuje:

11.8.1.        informovat Objednatele na jeho žádost o dalších zpracovatelích, kteří za Poskytovatele provádí dílčí části zpracování osobních údajů

11.8.2.        zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů Objednatele, a to v rozsahu plnění uvedeném ve Smlouvě, resp. v těchto Podmínkách;

11.8.3.        zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Objednateli nápomocen pro splnění povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv Subjektů údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu platné právní úpravy;

11.8.4.        zajistit, aby systémy pro zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

11.8.5.        zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu odpovídajícím těmto Podmínkám;

11.8.6.        na žádost Objednatele kdykoliv sdělit informace týkající se způsobu zpracování osobních údajů;

11.8.7.        po zrušení Uživatelského účtu nadále zajišťovat bezpečnost ochrany osobních údajů a Objednateli takto získané údaje případně předat nebo zničit či smazat, přičemž zrušením Uživatelského účtu není dotčena lhůta a postup pro výmaz, zničení či předání údajů dle příslušných ustanovení těchto Podmínek.

11.9.          Zapojení dalších zpracovatelů:

11.9.1.     Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro ukládání dat z OpenSwim Poskytovatel využívá služeb společnosti cloudového úložiště od společnosti Microsoft Corporation;

11.9.2.     Objednatel dává obecný souhlas k zapojení dalších zpracovatelů, pokud budou splňovat podmínky dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů;

11.9.3.     Objednatel je oprávněn vyžádat si seznam zpracovatelů zapojených do zpracování Osobních údajů pro Objednatele.

11.10.       Poskytovatel a Objednatel se zavazují:

11.10.1.  zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření, aby zajistili a byli schopni kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

11.10.2.  řádně a včas ohlašovat případná porušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

11.10.3.  navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění povinností dle těchto Podmínek v rozsahu povinností týkajících se zpracování osobních údajů;

11.10.4.  zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy;

11.10.5.  postupovat v souladu s dalšími požadavky platné právní úpravy, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva Subjektů údajů a poskytovat se v této souvislosti vzájemnou součinnost. 

 

12.            ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

12.1.    Poskytovatel neodpovídá za újmu způsobenou faktory mimo jeho přiměřenou kontrolu nebo vzniklé v důsledku činnosti Objednatele nebo třetí strany, případně v důsledku nečinnosti Objednatele nebo třetí strany, jestliže byli povinni jednat.

12.2.    Objednatel nahradí Poskytovateli újmu, která by Poskytovateli vznikla v důsledku nesprávného nebo nezákonného použití OpenSwim. Objednatel nahradí Poskytovateli také jakoukoli sankci, kterou správní orgán uloží k zaplacení Poskytovateli v důsledku porušení povinností Objednatele.

 

13.            INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

13.1.          Vyřizování stížností Spotřebitele zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy help@openswim.app. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle Poskytovatel na E-mail Objednatele.

13.2.          V případě, že mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail adr@coi.cz. Spotřebitel také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.3.          Informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a o právu na bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

13.4.          Dozor v oblasti obchodu a služeb provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

14.            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.          Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

14.2.    Smluvní strany sjednaly, že za písemnou se má i komunikace vedená prostřednictvím E-mailu Objednatele a e-mailové adresy Poskytovatele uvedené v úvodu těchto Podmínek. 

14.3.    Tyto Podmínky, jakož i Smlouva se řídí právním řádem České republiky, k rozhodování jakýchkoli sporů vzešlých ze Smlouvy nebo z těchto Podmínek jsou příslušné české soudy místně příslušné dle sídla Poskytovatele. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

14.4.    Smlouva je uložena elektronicky u Poskytovatele. Poskytovatel k ní neumožňuje přístup.

14.5.    Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 17.5.2021.